Jaarverslag 2016-2017

Jaarverslag 2016-2017

De stand van zaken van onze jubilerende, 85-jarige vereniging: dat is het onderwerp van het jaarverslag over 2016-2017. We beginnen bij de Algemene Ledenvergadering van 2016 en eindigen de beschrijving van het reilen en zijlen van de schutterij ruwweg na het carnavalsseizoen van 2017.

Het jaarverslag staat dit jaar in het kader van de ontwikkelingen, evenementen en veranderingen, die wij als leden en bestuur zo goed mogelijk dienen te navigeren. Omdat die zaken veel van ons vragen en snel op elkaar volgen, is het thema dan ook: “Met rasse schreden…”.

Met Rasse Schreden: Evenementen

Met 29 benoemde activiteiten op de jaaragenda was 2016 een druk jaar, waarin periodes met evenementen elkaar snel opvolgden. Het PLK-schieten houdt onze schutters gezellig bezig, ondanks dat de animo soms zwak lijkt. De Algemene Ledenvergadering telde zo’n zestig aanwezigen. Een lichte daling lijkt plaats te vinden, aangezien er in de jaren ’12-’14 steeds zo’n 75 leden geteld werden. Eenzelfde uitdunning trof ook het Koningschieten, waar bestuurslid en oud-koning Coos Lamers alleen tegenstand hoefde te dulden van de vogel. Feest bij BVC’12 en bij alle moeders van het land zorgde er mede voor dat niet alle schutters naar de Schuttersweide ’t Höfke trokken. Het feest van Coos en Marjo mocht er tijdens de Schuttersfeesten in juli niet minder om zijn. En hoewel de Duitse feestavond minder populair leek dan gehoopt, was de tweede editie van de hernieuwde openingszaterdag in elk geval een mooie avond.

Tijdens de Kringdag 2016 was de schutterij redelijk vertegenwoordigd, ondanks beperkte wedstrijddeelname. De wedstrijddag in Angeren liet zich in ieder geval goed bestuderen door onze bestuursleden, aangezien onze schutterij nu zelf aan de beurt is om de Kringdag te organiseren. Nog zo’n twee maanden en dan is het al zover!

Tijdens de Oktoberfeesten in Sittard mocht “Koning der Koningen” Walter Kersten zijn titel verdedigen. Gek genoeg was dat niet het spannendste van de dag: de bus die onze leden naar Limburg zou brengen, kwam niet opdagen! Na wat telefoontjes en een flinke vertraging kon de schutterij toch naar Sittard afreizen. Hetzelfde kan helaas niet gezegd worden van de Schuttersdag van schutterij Stad Amsterdam. Vanwege te weinig aanmeldingen van gastverenigingen kon de Amsterdamse schutterij de dag financieel gezien niet riskeren.

De periode van oktober tot en met maart stond vooral in het teken van (voor ons) kleinere activiteiten. Te denken valt aan het Bielemantreffen, de Marketentsterdag, de carnavalsdagen, het Kerstschieten, het Kerstconcert, de Kerstbingo en de nieuwjaarsrecepties van de gemeente, voetbalvereniging en eigen schutterij. Onze Nieuwjaarsbubbels vond plaats in de nieuwe brasserie, die net op tijd klaar was voor het 10-jarig jubileum van het Kulturhus.

 Met Rasse Schreden: Onderdelen

Het afgelopen schuttersjaar 2016-2017 was een zwaar jaar voor een aantal van onze vaste onderdelen. De vereniging werd verrast door het overlijden van oud-koning Theo Derks, een verlies dat met name bij de drumfanfare nog altijd gevoeld wordt. Jos Orval sprong gelukkig in als dirigent, maar een verzwakte drumfanfare moest toch verstek laten gaan tijdens de Schuttersfeesten in Kranenburg en de Landschapsparade in Persingen. Het aantal spelende leden dreigt al een aantal jaren onder het minimum te zakken. De noodzaak van samenwerking met de harmonie wordt dan ook steeds groter, om te voorkomen dat de schutterij zonder klank komt te zitten.

Als donderslag bij heldere hemel kondigde de Ruiterij aan dat de afgelopen Schuttersfeesten hun laatste waren. Hoewel de wonderen de wereld nog niet uit zijn, lijkt de kans klein dat de paarden nog eens voorafgaan aan de optochten. Het mag een signaal zijn dat we alle leden moeten koesteren die zich in het verleden, nu, en in de toekomst inzetten om de traditionele waarden van trouw, broederschap en dienstbaarheid uit te dragen.

Ook bij de vendeliers is het moeilijk om een groep staande te houden die bij optochten en wedstrijden aantreedt. Gelukkig is hier in de vorm van enthousiaste bielemannen een alternatief voor gevonden. Moedig de mannen aan op 11 juni: zij hakken namelijk voor de hoogste prijzen tijdens de Kringdag!

In de ontwikkelingen van vandaag de dag staan veel hobby’s onder druk. Het werven en/of behouden van actieve leden is niet alleen in de schutterswereld, maar bij recreatieve verenigingen in het algemeen een grote uitdaging. Vooruitzien is regeren, dus moet ieder van ons bedenken welke rol of taak hij voor zich ziet met betrekking tot de binding in het dorp en tot elkaar. Voor de vereniging in het algemeen is het nu zaak om te bepalen welke functies we (willen) bekleden in het dorp, en hoe we onze leden het beste kunnen faciliteren om onze traditionele gebruiken zo prettig mogelijk te kunnen beoefenen.

Eén “onderdeel” dat nog speciale aandacht verdient is de groep vrijwilligers die zich nu al inzet voor de Kringdag in juni. In december en in maart vonden twee Vrijwilligersavonden plaats, die beiden goed bezocht werden. Veel van onze leden, en zelfs mensen van buiten de vereniging, dragen graag hun steentje bij aan het slagen van deze bijzondere dag. Het terrein van BVC’12 is er klaar voor, de harmonie vormt de muzikale ruggengraat van de dag en steeds meer vrijwilligersfuncties rondom 11 juni raken ingevuld. Samen de schouders eronder, dat maakt een vereniging sterk. Er zijn nog taken beschikbaar, dus meld u gerust!

Met Rasse Schreden: Bestuurszaken

Vorig jaar maakte het bestuur aan de leden bekend dat de huurprijs bij het Kulturhus enorm stijgt. Met een jaarcontract is het gevaar van een onbetaalbare accommodatie uitgesteld, maar niet afgewend. Na de Kringdag in juni vormt onze huisvesting de belangrijkste uitdaging voor het bestuur. Alle leden: u schiet, repeteert, oefent, speelt, eet, drinkt en viert feest in en rondom het Kulturhus. Denkt u gerust met ons mee over welke mogelijkheden het dorp biedt, om deze activiteiten mogelijk te blijven maken op een financieel gezonde manier!

Naast onze huisvesting en toekomstvisie speelt op kortere termijn de bezetting van het bestuur. Tijdens het afgelopen schuttersjaar hebben zowel bestuurslid Jan Groothuijse als penningmeester Martien Mahler laten weten dat zij na tien jaar aan de bestuurstafel het stokje graag overgeven. Voor ondergetekende geldt hetzelfde: het is tijd voor nieuwe uitdagingen. De zoektocht naar leden die een sturende rol in onze vereniging aandurven is inmiddels begonnen, en aanmeldingen zijn van harte welkom!

 Met rasse schreden: Vooruitblik op een jubileumjaar

Het jubileumjaar 2017, waarin de schutterij haar 85-jarig bestaan viert, staat niet alleen in het teken van de Kringdag in juni. Ook het Keizerschieten wordt georganiseerd, wat voor alle oud-koningen van de vereniging een unieke kans oplevert. Martien en Marian Mahler hebben de schutterij tien jaar lang voorbeeldig gerepresenteerd. Welk koningspaar zal hun functie de komende vijf jaar mogen ervaren?

Verder is er nog het jubileumfeest, waarvan de invulling op moment van schrijven nog niet onthuld is. En wie alvast heel ver vooruitblikt, naar 2018, ziet het Europees Koningschieten en het regionale Gemeente-koningschieten op de agenda staan. Zeker dat laatste evenement maakt ons nu al nieuwsgierig.

Met Rasse Schreden: afsluiting

De schutterij telt tijdens dit schrijven 299 leden waaronder 53 geüniformeerde leden. Op de jaaragenda prijken prachtige evenementen als de Kringdag, het Grenslandkoningschieten, Keizerschieten, Koningschieten, de Schuttersfeesten en onze jubileumviering. Alle genoemde evenementen, activiteiten, optredens, feesten en partijen laten zien dat de schutterij nog altijd haar sociale taak heeft in ons dorp, in de regio en zelfs buiten de landsgrenzen.

Dat brengt mij tot een laatste boodschap die niet vaak genoeg herhaald kan worden, namelijk dat het bestuur van de vereniging haar grote dank wil uiten richting alle leden, vrijwilligers, zusterverenigingen, sponsoren, bezoekers, bedrijven, organisaties en instanties die al onze activiteiten mogelijk maken!

Om te eindigen met vaste traditie:

Dat er nog veel mooie schuttersjaren mogen volgen! Proost!

Aldus opgemaakt maart 2017

Mark van Steen, secretaris