ALV Oktober 2017: voorstel tot statutenwijziging

De schutterij staat op de vooravond van een bijzondere algemene ledenvergadering. Voor het eerst in ruim dertig jaar herzien wij onze statuten. De statuten, notarieel vastgelegd in 1986, beschrijven het hart van de vereniging. Daarin staan vastgelegd onze naam, oprichtingsdatum, het doel van de schutterij, en alle regels en plichten waartoe we onszelf zetten. De voornaamste wijziging die we voorstellen is gelijk lidmaatschap voor elke man en voor elke vrouw in onze vereniging.

Dat betekent dat elk volwassen lid, ongeacht geslacht, gelijk stemrecht heeft binnen de vereniging. Hierdoor zijn de bestuursfuncties en kascontrolecommissie niet meer enkel aan mannelijke leden gebonden, maar mogen ook vrouwen die lid zijn van de vereniging toetreden tot deze functies.

Het ouderwetse en bestuurlijk beknellende onderscheid tussen mannen (stemgerechtigd, volwaardig lid) en vrouwen (contributieplichtig, maar geen volwaardig lid) verdwijnt hiermee. Voor wie het zich afvraagt: in lijn met de wensen besproken tijdens de algemene ledenvergadering blijven het traditionele Koningschieten en Damesschieten twee aparte wedstrijden.

Als (mannelijk) volwassen lid van de schutterij mag u uw stem uitbrengen, vóór of tegen de wijziging van de statuten. De stemming tijdens de algemene ledenvergadering geschiedt bij gesloten, ongetekende briefjes. Kunt u niet bij de algemene ledenvergadering aanwezig zijn? U mag uw stem laten uitbrengen door een ander mannelijk volwassen lid van de vereniging. Gebruik daarvoor het stemformulier in de bijlagen. Let op: een lid kan volgens de huidige statuten ten hoogste namens één ander lid een stem uitbrengen!

Het doet ons deugd om te mogen besturen over zo’n rijke, enthousiaste vereniging als deze schutterij. Wij hopen dat u voldoende geïnformeerd bent over deze belangrijke algemene ledenvergadering. Heeft u desondanks nog vragen, verzoeken of advies: schroom niet contact op te nemen (schutterijbub@gmail.com).

Bijlagen, uitnodiging:

Oktober Agenda ALV

Oktober uitnodiging

Bijlagen, voorgestelde statutenwijziging (compleet):

Nieuw – Statuten der schutterij

Bijlagen, voorgestelde wijziging reglementen en richtlijnen:

Nieuw – Reglementen der Schutterij

Nieuw – Onderscheidingen

Nieuw – Reglement bloemen

Nieuw – Reglement Keizerschieten en keizerspaar

Nieuw – Reglement Koningschieten en koningspaar

Nieuw – Reglement Overleden Leden

Nieuw – Richtlijnen hofhouding